Pomôžem vám naplniť vaše sny

Ak chcete premeniť svoje sny na realitu, chcete využívať svoje prednosti alebo slniť si “nedosiahnuteľné” sny, tak sa mi ozvite a dohodneme si termín začiatku novej životnej etapy.

Môj príbeh

Som školská psychologička, terapeutka a koučka. Pomáham rodičom prekladať správanie ich detí do zrozumiteľnej reči, čím im prinášam do rodiny porozumenie, možnosť trávenia spoločných chvíľ záľubami a nie riešením náročných situácii zo školského alebo bežného života. Deťom pomáham objavovať ich silné stránky osobnosti, cez ktoré budujeme ich správny sebaobraz a schopnosť nájsť vhodné riešenie pre danú situáciu.

Vyštudovala som psychológiu a biológiu v magisterskom štúdiu. Rozšírila som si ho o inovatívne a špecializačné štúdium školskej psychológie. V doktorandskom štúdiu som sa venovala oblasti Pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie. Zaoberám sa pedagogickými a psychologickými aspektmi v oblasti integrácie, respektíve inklúzie zrakovo postihnutých žiakov do systému bežných škôl.

Absolvovala som dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii a kurz vedenia Systemického rozhovoru. Doplnila som si zručnosti v oblasti kariérneho poradenstva, koordinácie prevencie, špeciálnej pedagogiky, lektorstva a koučingu. Koučingové výcviky má v oblasti základných metód, párového, vzťahového a tímového koučingu, konštalácie s figúrkami a základy NLP techník. Tieto zručnosti prepájam a využívam pri koučingových rozhovoroch.

Moja prax spočíva v oblasti koučovania, poradenstva a vyučovania na strednej, základnej aj vysokej škole. Lektorujem, mentorujem a koučujem dospelých. Svoje zručnosti som využila aj v rámci národných projektov AMV pre MPC Košice a NP dielne pre ŠIOV, ale predovšetkým v súkromnej oblasti.

Od roku 2006 pôsobím predovšetkým v oblasti školstva. Moja prax a skúsenosti sú z pozícii: učiteľ, koordinátor prevencie, vedúci PK, pedagogický asistent, lektor, mentor, terapeut pod supervíziou, školská psychologička. Tieto skúsenosti mi umožňujú ponúkať rôzne uhly pohľadov a pozerať sa na veci odborne.

Naučila som sa zvládať stresové situácie a viem sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam. Ovládam rôzne vyučovacie metódy a prístupy, techniky kladenia konštruktívnych otázok, prezentačné a komunikačné techniky. V praxi aplikujem inovatívne a aktivizujúce techniky, digitálnu techniku.

Bavia ma výzvy, považujem sa za empatickú a spoľahlivú osobu s aktívnym a pozitívnym prístupom v práci, ale aj v súkromí.

Dosiahnuté vzdelanie

 • Titul "doktor" ("philosophiae doctor", v skratke "PhD.")

 • Titul “doktor pedagogiky“, (v skratke „PaedDr.“)

 • Špeciálna pedagogika – učiteľstvo (vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov)

 • Psychoterapeutický výcvik „Umenie terapie“

 • Inovatívne a špecializačné štúdium školskej psychológie

Špeciálne tréningy

 • Kouč 104 , Vzťahový a párový koučing, PowerCoaching, Bratislava

 • Kurz: Lektor, ALKP, Banská Bystrica

 • Špecializačné vzdelávanie: Kariérové poradenstvo

 • Špecializačné vzdelávanie: Koordinátor drogovej prevencie a sociálno-patologických javov

 • Špecializačné vzdelávanie: Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT

 • Kurz "Systemický rozhovor"

 • Školenie Baum test - psychodiagnostická metóda a jej interpretácia v praxi

Prihláste sa do newslettra

Pokiaľ chcete dostávať užitočné informácie z mojej praxe, ktoré by vám mohli pomôcť v osobnom i pracovnom živote, zapíšte sa do newslettra.

Lucia Redayová

Kouč • Terapeut • Školský psychológ

Email: lucia.redayova@gmail.com
Mobil: 0903 516 552

Facebook icon
Email icon
LinkedIn icon